• Current
  1. Защо нас
  2. Съвети
  3. Безопасност на движението
  4. Информация за видове социални услуги
  5. Доставчици на социални услуги

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

         За всички нас предстои една необичайна учебна година – година на предизвикателства, изпитания, отговорности. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите, традициите, отговорностите.

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците, Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.

В тази връзка Ви информирам за:

-      Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

-      Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители - https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Директор: Марияна Тодорова

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Записването, отписването и преместването на деца в/от ДГ „Радост“, град Ямбол се осъществява съгласно

"Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Ямбол, приета на заседание на Общински съвет – Ямбол, с решение № XII – 8 от 28.09.2016г

   

EasyCookieInfo

   
© cdgradost.net